تبلیغات
کمانه Kamane - مطالب حلال و حرام

(53)

 برداشت های دینی و تکلیف در عصر غیبت!

همانگونه که بیان نمودیم، استنباطهای فقها، دین نیست؛ که برداشت های دینی آنان است و بخلاف دین و احکام آن، کامل و قطعی نبوده، تغییر پذیرند...


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حاکمیت و حکومت ،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  عصر غیبت، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، اجتهاد و تقلید، جلال و حرام، عقل و شرع، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : چهارشنبه 18 تیر 1393 | 08:22 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 18 تیر 1393 | 09:34 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(51) 

  هفتمین عامل بدعت؛ راههای برداشت احکام؛

راههای برداشت احکام را قرآن، حدیث، عقل و اجماع بیان نمودند:....

ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : سه شنبه 17 تیر 1393 | 09:46 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(50)  

 ششمین عامل بدعت؛ شرط در استفاده را بجای شرط در تکلیف، علت حکم شرعی دانستن؛

شرط در تکلیف:

همه احکام الهی یا سنت های تشریعی یا همه حلالها و حرامها، تابع شرایط و اجزائی هستند که در تکلیف دخیل است و بدون آنها، تکلیف محقق نخواهد شد...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : دوشنبه 16 تیر 1393 | 08:23 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(49)    

پنجمین عامل بدعت: با قیاس های موضوعی بجای قیاسهای حکمی، حکم کردن؛

همانگونه که بیان نمودیم، سنت تشریعی یا سنت حلال و حرام، تابع سنت تأثیر است یعنی احکام تابع علت هستند؛ به عبارت دیگر، علتها با اجزا و شرایط مربوط، سنت های تشریعی را سبب می‌شوند و بدون علت ، معلول یعنی سنت تشریعی، قطعا محقق نخواهد شد....


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، حلال و حرام، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 09:36 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(48)

چهارمین عامل بدعت: نشانه تکلیف را علت حکم دانستن؛

تا کنون آموختیم که سنت تشریعی، بخاطر علتش (ایجاد و تأثیر) سنت است و غیر آن بدعتی بیش نیست. یکی از آن موارد، نشانه حکم را علت حکم لحاظ نمودن و مشروعیت حکم را به آن نسبت دادن است ...


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع، 
برچسب ها: عقل و شرع، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : شنبه 14 تیر 1393 | 08:17 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(47)

 سومین عامل بدعت: سنت تشریعی را تابع حکمت حکم دانستن؛

علت حکم:

سنت تشریعی یا حلال و حرام الهی، در اصل وجود یافتن و یا قبول تأثیر، دارای دو علت ایجاد و تأثیر هستند که ...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، عقل و شرع، الهی، ولایت،  

تاریخ : جمعه 13 تیر 1393 | 10:26 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(46) 

دومین عامل بدعت: استنباط عقلی را حکم شرعی دانستن؛ 

همیشه خودت را بطرف دین پاکی قرار ده که مطابق فطرت خداوندی است و مردم را مطابق آن آفرید؛ تغییری در آفریده‌های خداوند نخواهد بود. آن، دین مستقیم است ولی بیشتر مردم نمی دانند.[1]

چون دین اسلام مطابق فطرت بشری است، احکام آن نیز باب طبع انسان است و آنها را ناخوشایند نمی‌پندارد و ناخوشایندی های عصر کنونی، مربوط به برداشت های دینی فقها است که قطعا سنت تشریعی و سنت قطعی و تغییر ناپذیر دین، نمی‌باشد؛...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، حلال و حرام، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : پنجشنبه 12 تیر 1393 | 10:15 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(45) 

اولین عامل بدعت: لجاجت و پافشاری از روی دشمنی، غرور و نادانی؛

امیرمؤمنان امام على علیه السلام می‌فرمایند: اما بدعتگذاران؛ آنان با فرمان خداوند، قرآن و فرستاده‌اش مخالفت ورزیده، به نظر و خواهش‌های نفسانی خویش عمل می‌کنند؛ هرچند تعدادشان زیاد است.. [1]


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : سه شنبه 10 تیر 1393 | 09:19 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(44)

عوامل بدعت:

 

انسانها خواسته یا ناخواسته، احکامی را استنباط می‌کند که ریشه در مبانی دینی (قرآن و روایات) ندارد و به آن معتقد شده، در ترویج و عمل به آن مصرانه می‌کوشند؛...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : یکشنبه 8 تیر 1393 | 12:12 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(43)

بدعت یا سنت شکنی؛

با توجه به مطالب و روایاتی که بیان نمودیم می‌توان بدعت را این گونه تعریف نمود:

"شرعی دانستن چیزی که شرعی نیست"


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : جمعه 6 تیر 1393 | 12:58 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(42)

بدعت در دین؛

بدعت یعنی نوآوری در دین که مطابق تعالیم دین نیست و هیچگونه سابقه‌ای از این حکم نو، در شریعت وجود ندارد؛


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، حلال و حرام، اجتهد و تقلید، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : جمعه 6 تیر 1393 | 01:14 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(41) 

برداشتهای دینی فقهی، دین نیست؛

دین، مجموعه باید ها و نباید هایست که خداوند آن را در قالب وحی در کتاب آسمانی قرآن بر منتخب خویش یعنی رسول اکرم نازل گرداند و ایشان عالم به دین یا همان وحی بودند. دین قطعی، کامل و غیرقابل تغییر است و با ...


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  ولایت و امامت،  فقه جعفری،  حلال و حرام، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، حلال و حرام، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : یکشنبه 1 تیر 1393 | 12:10 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : جمعه 30 خرداد 1393 | 11:11 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(39) 

حدیث امام صادق علیه السلام در بیان مرتد فتنه‌گر و احکام او؛

برای توضیح مطلب بیان شده‌ی بحث قبل در خصوص مرتد فتنه‌گر، به مطالب ذیل در توضیح حدیث امام صادق علیه السلام دقت کامل و کافی نمایید: ...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  ارتداد و مرتد،  اجتهاد و تقلید،  اراده و انتخاب،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: ارتداد و مرتد، شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، سنت الهی، حلال و حرام،  

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 11:09 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(38)

 مرتد کافر و مرتد فتنه‌گر؛

انسانها با گفتن شهادتین در طی اعصار مختلف پیرو پیامبران عصر خویش می‌گشتند و با نگفتن شهادتین، کافر می‌ماندند و یا با انکار آن،


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  ارتداد و مرتد،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، ارتداد و مرتد، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، حلال و حرام، سنت الهی،  

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 10:58 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(37)

 ارتداد ملی و فطری و حکم آنها، ظلم و بدعت است[1]؛

انسان برخلاف حیوان و فرشته، حق انتخاب و اختیار دارد و از میان خوب و بد و بین خوب و خوبتر و یا بد و بدتر، انتخاب می‌نماید. اختیار یکی از شروط تکلیف است؛


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  ارتداد و مرتد،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، ارتداد و مرتد، عقل و شرع، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، سنت الهی،  

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 10:49 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(36) 

 

حلال دانستن دروغ مصلحتی، بدعت است؛

دروغ، به جهت سنت تشریعی الهی، در تحت هر شرایطی، حرام است و چون حرمت به ذات دروغ تعلق دارد، نمی‌توان دروغی را یافت که حلیت داشته باشد و حلال باشد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  دروغ،  عقل و شرع، 
برچسب ها: دروغ، شبهات و پاسخ به شبهات، بدعت و نوآوری، عقل و شرع، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، سنت الهی،  

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 10:30 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(35) 

واجب دانستن نفرین، بدعت است؛

در فرهنگ مسلمانان، خصوصا شیعیان این امر بصورت امری مسلم و قطعی جا افتاده است و به عنوان یک اصل اسلامی و یا شیعی در باورها جا خوش کرده که بعضی از نفرین ها واجبند؛...


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  نفرین،  عقل و شرع، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، نفرین، تبرا، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، سنت الهی،  

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 10:20 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(34)

 آیا تخریب مسجد ضرار وجوب شرعی داشت؟

باید مراقب مسجدی که اساس و بنیان آن برای فساد و گمراهی مردم است، بود تا باعث نابودی دین و آسایش مردم نگردد....


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  نجس،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: نجس، بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، حلال و حرام، عقل و شرع، اجتهاد و تقلید، سنت الهی،  

تاریخ : جمعه 23 خرداد 1393 | 01:10 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
تاریخ : جمعه 23 خرداد 1393 | 01:04 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(26)

 پلورالیسم دینی!

به نقل از منیب ـ : در جاهلیّت، رسول خدا صلى الله علیه و آله را دیدم كه مى فرمود : اى مردم! بگویید هیچ خدایى جز اللّه نیست تا رستگار شوید.[1]


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  پلورالیسم دینی،  سنت الهی ،  عقل و شرع،  حلال و حرام، 
برچسب ها: پلورالیسم دینی، بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، سنت الهی، حلال و حرام، اجتهاد و تقلید، ولایت،  

تاریخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 09:44 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(25)

پویایی فقه جعفری یا پویایی برداشت های دینی؟!

سنت تشریعی الهی همانند سنت های تکوینی، کامل، قطعی و غیرقابل تغییراست؛ حلال و حرام الهی، تا زمانی که ....


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حلال و حرام،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، پویایی فقه جعفری، فقه جعفری، برداشت دینی، سنت الهی، ولایت،  

تاریخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 09:27 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
نجاست همان چیز پلیدی است که مطابق دستور روایات و آیات باید از آن اجتناب و دوری نمود و نباید از آنان استفاده نمود

ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حلال و حرام،  نجس،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، نجس، وسواسی، سنت الهی، اجتهاد و تقلید، ولایت،  

تاریخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 09:10 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(17) 

انواع نجس و احکام متنجّس:

مطابق مطالب بیان شده، نجس، ذاتی است که به تناسب در خوردن، آشامیدن، کردار، رفتار، گفتار و پندار، نباید از آن استفاده نمود و به سه شکل وجود دارد:‌

1.      مایع: مثل ادار یا بول انسان و حیوان حرام گوشت، شراب و ... .

2.      جامد: سگ، خوک، مدفوع حیوان حرام گوشت، و...

3.      جامد و مایع: مثل خون؛ ابتدا مایع است و سپس بصورت پلاسما و جامد تبدیل میشود.

متنجّس: چیزی است که آلوده به نجس می‌گردد ولی به نجس بدل نمی‌گردد؛ متنجس همانند نجس، مایع، جامد و یا  جامد و مایع  است مثل: آب، پارچه و یخ؛


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حلال و حرام،  نجس،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: حلال و حرام، نجس، بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، سنت الهی، اجتهاد و تقلید، ولایت،  

تاریخ : جمعه 9 خرداد 1393 | 09:43 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(16) 

سنت تشریعی یا حلال و حرام، برای منظور خاص تشریع شده‌اند؛   

با توجه به بحث قبل که حکم حلال و حرام به ذات اشیا و مفاهیم تعلق می‌گیرد، خوردن، آشامیدن، کردار، رفتار، گفتار و پندار از اموری هستند که سنت حلال و  حرام و احکام مربوطه، به آنها تعلق می‌گیرد؛ اگر ذات خوک نجس است، حرمت آن، در  خوردن آن است و باید از آن دوری و اجتناب نمود و آن را نخورد؛ ولی در نگهداری در مثل باغ وحش و... حرمتی به خوک تعلق نمی‌گیرد.

جهت توضیح مطلب بیان شده به مطالب ذیل توجه کنید: 


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حلال و حرام،  نجس،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: نجس، حلال و حرام، بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، سنت الهی، اجتهاد و تقلید، ولایت،  

تاریخ : جمعه 9 خرداد 1393 | 09:38 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(15) 

موسیقی و آواز خواندن حرام نیست؛

بنابر این که سنت تشریعی حلال و حرام، کامل، قطعی و غیرقابل تغییر است و این سنت ها به ذات تعلق گرفته است، اگر چیزی در شریعت اسلام حرام و یا حلال معرفی گشت، محال است از حکم تعیین شده خارج گردد؛ مثلا محال است حرامی به حلال و حلالی به حرام تبدیل گردد. بنابر این اگر موسیقی حرام است، مطلقا حرام و همیشه حرام است؛ معنا ندارد، بخشی از آن حلال و بخشی از آن حرام باشد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: سنت الهی ،  نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  موسیقی و آواز،  حلال و حرام، 
برچسب ها: حلال و حرام، گناه، نجس، بدعت و نو آوری، موسیقی و آواز، شبهات و پاسخ به شبهات، سنت الهی،  

تاریخ : جمعه 9 خرداد 1393 | 07:14 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(14)

کافر و مشرک نجس نیستند؛

با توجه به این که احکام مربوط به ذات و ماهیت اشیاء و مفاهیم است، کافر و مشرک نجس نمی‌باشند؛ چون آنان نجاست ذاتی ندارند بلکه بخاطر مخالفت با فطرت خداجویی که خداوند در فطرت آدمی در عالم ذر درون انسانها گذارده است، پلید می‌گردند و باید با اسلام آوردن این خبث باطنی را از خود دور سازند.

و پروردگارت نسل فرزندان آدم را از پشت‌هایشان بیرون کشاند و آنان را بر علیه خودشان  گواه گرفت: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: بله شهادت می‌دهیم؛ چون که شما در روز قیامت می‌گویید ما آن را نمی‌دانستیم.[1]


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حلال و حرام،  کافر و مشرک،  سنت الهی ، 
برچسب ها: مشرک، کافر، نجس، حلال و حرام، بدعت و نوآوری، شبهات و پاسخ به شبهات، سنت الهی،  

تاریخ : جمعه 9 خرداد 1393 | 07:01 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(13) 

سنت تشریعی و حلال و حرام به ذات تعلق می‌گیرد؛

ای کسانی که ایمان آوردید! شراب مست کننده، قمار، بتان و تیرهای قمار، از عمل پلید شیطان است پس از آن دوری کنید تا شاید رستگار شوید.[1]

تمامی احکام حلال و حرام در احکام تکلیفی (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) به ذات اشیاء و نفس مفاهیم حلال و یا حرام، تعلق می‌گیرد؛ چیزهایی که خارج از ذاتند، حکم به آنها تعلق پیدا نمی‌کند


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  حلال و حرام،  نجس،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: حلال و حرام، نجس، بدعت و نوآوری، تقیه، شبهات و پاسخ به شبهات، اجتهاد و تقلید، سنت الهی،  

تاریخ : جمعه 9 خرداد 1393 | 06:57 ق.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات

(12) 

آیا حضور خانم ها در استادیوم ورزشی بعنوان مقدمه حرام، حرام شرعی می‌باشد؟

گفته شده است، حضور بانوان در استادیوم های ورزشی خصوصا فوتبال، مقدمه کارهای حرام است؛ لذا مقدمه حرام، مثل خود حرام، حرام می‌باشد.  

این ادعا از سه لحاظ اشتباه است و بدعت در دین است:


ادامه مطلب

طبقه بندی: نقد و نظر،  بدعت و نو آوری،  نگاه و پوشش،  اجتهاد و تقلید،  حلال و حرام،  عقل و شرع،  سنت الهی ، 
برچسب ها: خبث باطنی، بدعت و نوآوری، نجس، شبهات و پاسخ به شبهات، عقل و شرع، حلال و حرام، ولایت،  

تاریخ : چهارشنبه 7 خرداد 1393 | 10:17 ب.ظ | نویسنده : غلامحسین زکوی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  بارش برگ های پاییزی!!

  • کد نمایش افراد آنلاین